Członek zwyczajny - POLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OBUWIA

Członek zwyczajny

Ma prawo do:

 1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i jego organów;
 2. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 3. Zgłaszać opinie i wnioski pod adresem władz Stowarzyszenia;
 4. Reprezentować Stowarzyszenie dla realizacji celów stowarzyszenia w organach samorządu terytorialnego i społeczno – gospodarczego na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków;
 5. Podejmować inicjatywy, zgłaszania wniosków i projektów, zmierzających do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
 6. Korzystań z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia.

Obowiązki:

 1. Aktywne realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia;
 4. Regularne opłacanie składek i ponoszenie innych opłat, których wysokość określa Walne Zebranie Członków;
 5. Branie czynnego udziału w zebraniach Stowarzyszenia.

Zgodnie z par. 17 Statutu Stowarzyszenia

„Jeżeli chcesz mieć realny wpływ na działalność Stowarzyszenia, brać udział w Walnych Zgromadzeniach, mieć głos wyborczy wybierz tę opcję. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia członka zwyczajnego za podaniem przyczyny”.

do góry