Regulamin Programu „Daj się znaleźć”.

Wersja 1.1 – aktualizacja 19.02.2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem programu „Daj się znaleźć”) określa zasady przystąpienia do programu „Daj się znaleźć”.
 2. Serwis pgpo.pl jest własnością Polskiej Grupy Producentów Obuwia, Stanisław Dolny 312A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000812671, o nr NIP 5512642336, nr REGON 384818734.
 3. Organizatorem programu „Daj się znaleźć” jest stowarzyszenie Polska Grupa Producentów Obuwia, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, z siedzibą w Stanisławie Dolnym 312A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Aktualna wersja Regulaminu programu „Daj się znaleźć” jest zawsze dostępna dla Usługobiorców programu w zakładce [REGULAMIN PROGRAMU „DAJ SIĘ ZNALEŹĆ„] Serwisu pgpo.pl. Regulamin darowizn jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Usługobiorców Programu, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

SŁOWNICZEK

 1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie programu stosuje się słowniczek tak jak zostało to opisane w Regulaminie programu „Daj się znaleźć”.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
 • Serwis– serwis internetowy pgpo.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).
 • Stowarzyszenie – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Polska Grupa Producentów Obuwia świadcząca za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
 • Regulamin Programu – niniejszy regulamin.
 • Program – Program „Daj się znaleźć”.
 • Usługobiorca Programu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz przystępuje do Programu „Daj się znaleźć”.
 • Operator bezpiecznych płatności internetowych – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Stowarzyszenia, tj. PayU.
 • Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe lub usługi przekazane przez Usługobiorcę Serwisu na działania Stowarzyszenia.
 • Darczyńca – Usługobiorca Serwisu, który dokonał Darowizny.
 • Obdarowany – Stowarzyszenie, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. Do Programu przystąpić mogą wyłącznie właściciele sklepów jako Usługobiorcy Programu posiadający w swojej ofercie obuwie polskiego pochodzenia (od polskich producentów).
 2. Stowarzyszenie ma prawo do weryfikacji zgłoszenia Usługobiorcy Programu w zakresie posiadanego obuwia w miejscu jego sprzedaży poprzez osobistą wizytę lub zdjęcia przesłane na adres mailowy Stowarzyszenia tj. biuro@pgpo.pl
 3. Przystąpienie do Programu „Daj się znaleźć” wiąże się  z przystąpieniem przez Usługobiorcę Programu do Stowarzyszenia jako członek wspierający oraz  z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego dostępnego w jednej z zakładek w trakcie zakładania konta.
 4. Deklarację członkowską wraz z założeniem profilu należy przeprowadzić w zakładce DOŁĄCZ [klik].
 5. Koszt przystąpienia do Stowarzyszenia w pierwszym roku wynosi 0 zł (zero złotych). Koszt w kolejnych latach określony jest w cenniku w dziale FAQ.
 6. Aby skorzystać z darmowego przystąpienia do Stowarzyszenia należy użyć kuponu rabatowego: rabat100
 7. W ramach przystąpienia do Programu, Usługobiorca Programu otrzyma od Stowarzyszenia za darmo materiały reklamowe takie jak: naklejka na okno wystawowe; zawieszki ze znakiem PGPO oraz inne materiały reklamowe w miarę dostępności.
 8. Stowarzyszenie kategorycznie zabrania Usługobiorcy Programu stosowania materiałów reklamowych (patrz pkt. 5 powyżej) w miejscach, gdzie oferuje obuwie inne aniżeli obuwie pochodzenia polskiego. Dotyczy to półek wystawowych, okien wystawowego czy innych miejsc w miejscu sprzedaży obuwia, które wprowadzały by w błąd konsumenta.
 9. Usługobiorca Programu ma obowiązek jasnego i rzetelnego poinformowania konsumenta co oznacza znak „PGPO Buty wyprodukowane w Polsce” oraz nie wprowadzanie go w błąd co do pochodzenia obuwia np. z importu.
 10. Usługobiorca Programu zobowiązuje się do przesłania zdjęć, jakie wykona po otrzymaniu materiałów reklamowych, a które zostaną zamieszczone w Social Mediach jako promocja Usługobiorcy Programu.
 11. Usługobiorca Programu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Programu.
 12. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Stowarzyszenie może zażądać usunięcia z Programu Usługobiorcę Programu oraz usunięcie wszystkich materiałów reklamowych, które otrzymał Usługobiorca Programu od Stowarzyszenia.
 13. Za naruszenie Regulaminu Programu w tym świadome wprowadzanie w błąd konsumentów co do pochodzenia towaru, jego miejsca wyprodukowania czy też oferowanie obuwia importowanego pod znakiem „PGPO Buty wyprodukowane w Polsce”, Stowarzyszenie może naliczyć karę umowną w wysokości 10% rocznych przychodów sklepu.
 14. Wraz z przystąpieniem do Programu, Usługobiorca Programu zobowiązuje się założyć konto na stronie www.pgpo.pl jako członek Stowarzyszenia.
 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu przez Usługobiorcę Programu jest obowiązkowe, gdyż wiąże się ono z publikacją danych sklepu na mapie, dzięki której konsumenci będą mogli zlokalizować sklep w swojej miejscowości.
 16. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest płatne a wysokość składki określona została w dziale FAQ
 17. W zamian za przystąpienie do Programu, Stowarzyszenie ma prawo do wzmianki nt. Usługobiorcy Programu w Social Mediach w tym na Facebooku i Instagramie.
 18. Stowarzyszenie gwarantuje Usługobiorcy Programu na publikację jego danych adresowych na mapie dla konsumentów, dzięki której będą mogli zlokalizować sklep Usługobiorcy Programu w swoim regionie chyba, że Usługobiorca Programu nie wyrazi na to zgody.

REKLAMACJE

W przypadku reklamacji związanych z uczestnictwem w Programie, reklamacje należy kierować bezpośrednio do Stowarzyszenia za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym.

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Programu, Usługobiorca Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi Programu. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji Programu jest Stowarzyszenie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie zostały opisane w Polityce prywatności.
 2. Stowarzyszenie przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Członków (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT

Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Stowarzyszenie korzysta z bezpiecznych licencjonowanych operatorów płatności takich jak PayU.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 listopada 2023 roku.

Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.