Statut stowarzyszenia
Polska Grupa Producentów Obuwia

(tekst jednolity na dzień 01 stycznia 2024 r.)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie Polska Grupa Producentów Obuwia, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 79 poz. 855), ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie jest organizacją społecznie użyteczną, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku dobrowolną, samorządną i trwałą, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, zrzeszającą podmioty branży obuwniczej

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4.

Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statutach tych organizacji, wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§ 5.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Stanisław Dolny w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ.

§ 7.

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieoznaczony.

§ 8.

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swych członków.
 2. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 9.

Stowarzyszenie może sporządzać roczne sprawozdania merytoryczne ze swej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 10.

 1. Podstawowym celem i zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim Członków wobec organów władzy publicznej i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, jak również związków zawodowych pracowników, a także ochrona praw i wolności gospodarczej.
 2. Ponadto Celami i zadaniami Stowarzyszenia są w szczególności:
  1. Integrowanie środowiska producentów obuwia;
  2. Współdziałanie z innymi organizacjami branży obuwniczej na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
  3. Organizowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników branży obuwniczej na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
  4. Kreowanie i wprowadzanie w życie dobrych praktyk w zakresie działalności podmiotów z branży obuwniczej;
  5. Tworzenie, konsultowanie i promowanie akceptowalnych dla Członków Stowarzyszenia wysokich standardów działania;
  6. Ułatwianie Członkom Stowarzyszenia dostępu do niezbędnych informacji technicznych, gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych dotyczących branży obuwniczej;
  7. Bieżący monitoring zmian w krajowym i europejskim systemie prawnym;
  8. Opracowywanie i realizacja strategii promocyjnych i marketingowych w zakresie rozwoju produktów i technologii produkcji obuwia na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
  9. Promowanie i wspieranie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań produkcyjnych;
  10. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany informacji, doświadczeń, podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji produktów i technologii produkcji obuwia, ich zastosowań, innowacji i udoskonalania;
  11. Organizowanie i aktywny udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach
   i seminariach naukowych oraz imprezach i eventach branżowych na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
  12. Innowacja i rozwój w zakresie technologii  produkcji;
  13. Dbanie o dobrą jakość obuwia wprowadzanego do obrotu;
  14. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców branży obuwniczej;
  15. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów branży obuwniczej;
  16. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz podmiotów branży obuwniczej i ich organizacji;
  17. Inicjowanie lub prowadzenie prac informacyjnych lub naukowo-badawczych dotyczących obuwia, w tym opracowanie branżowych baz danych, katalogów, opinii, standardów, certyfikacji itp.;
  18. Promowanie i popularyzacja obuwia wysokiej jakości wykonanego na terenie Rzeczypospolitej Polski;
  19. Promowanie i upowszechnianie polskich marek producentów obuwia na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem;
  20. Wspieranie rozwoju Członków Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji
   i kompetencji pracodawców oraz pracowników branży obuwniczej;
  21. Działalność informacyjna, wspierająca, doradcza i szkoleniowa prowadząca do upowszechniania wiedzy na temat produktów i produkcji obuwia na terenie Rzeczypospolitej Polski;
  22. Działalność na rzecz promocji prozdrowotnych właściwości obuwia skórzanego;
  23. Organizowanie staży i praktyk zawodowych dla branży obuwniczej na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
  24. Prowadzenie działalności charytatywnej na terenie Unii Europejskiej;
  25. Promocja i organizacja wolontariatu na terenie Unii Europejskiej;
  26. Szeroko pojęta działalność ekologiczna związana z produkcją obuwia na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami
  27. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;
  28. Popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska
   i zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
  29. Opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
  30. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
  31. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych;
  32. Udzielanie pomocy rzemieślnikom;
  33. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających od niej utrudniony dostęp.

§ 11.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 1. Współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia;
 2. Współpracę z innymi organizacjami, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia,
 3. Przeprowadzanie konsultacji wśród przedsiębiorców w zakresie stosowania prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub projektów aktów prawnych;
 4. Prezentowanie organom władzy i administracji publicznej lub organizacjom politycznym i społecznym opinii i stanowiska Stowarzyszenia w kwestiach dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorców branży obuwniczej;
 5. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
  w zakresie objętym niniejszym statutem;
 6. Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i odczytów mających na celu aktywizację i edukację oraz integrację Członków Stowarzyszenia, jak również szerzenie wiedzy na temat komponentów i produkcji obuwia;
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, wystawowej oraz wydawanie specjalistycznych katalogów;
 8. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych służących wymianie wzajemnych doświadczeń pomiędzy producentami branży obuwniczej;
 9. Prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
 10. Popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i organizacji dotyczących branży obuwniczej;
 11. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§ 12.

W przypadku, gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają lub wymagać będą dla określonego rodzaju działalności uzyskania koncesji lub zezwolenia, Stowarzyszenie rozpocznie wykonywanie danej działalności po uzyskaniu stosownej decyzji właściwego organu.

§ 13.

 1. Dla realizacji celów Stowarzyszenia, określonych w § 10 statutu, prowadzi ono działalność pożytku publicznego odpłatną lub nieodpłatną.
 2. Statutowa działalność Stowarzyszenia nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.
 5. Działalnością odpłatną pożytku publicznego, jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez Stowarzyszenie celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego.
 6. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków zwyczajnych;
  • członków wspierających;
  • członków honorowych.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 15.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie i cudzoziemcy, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, którzy ukończyli 18 lat oraz akceptują i pragną wspierać cele Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,  która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub  intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje w poczet członków w drodze uchwały Zarząd na podstawie  pisemnej deklaracji.

§ 16.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na mocy uchwały walnego  zebrania Członków, na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy może wypełniać określone funkcje w organach Stowarzyszenia i  na mocy uchwały Walnego Zebrania  Członków mogą mu być przyznane przywileje  statutowe tak jak dla członków zwyczajnych.

Członkowie honorowi mają prawo do:

 1. Udziału w działalności Stowarzyszenia;
 2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 1. Członkowie honorowi i wspierający nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 2. Członkom honorowym nie przysługuje prawo  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia ani prawo do udziału w działalności organów Stowarzyszenia poza przypadkami określonymi w ust 3..

§ 17.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Udziału w działalności Stowarzyszenia i jego organów;
 2. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 3. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 4. Reprezentowania Stowarzyszenia dla realizacji celów Stowarzyszenia w  organach samorządu terytorialnego i społeczno – gospodarczego na mocy  uchwały Walnego Zebrania Członków;
 5. Podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i projektów, zmierzających do  realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
 6. Korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
 4. Regularnego opłacania składek i ponoszenia innych opłat, których wysokość  określa Walne Zebranie Członków;
 5. Brania czynnego udziału w zebraniach Stowarzyszenia.

§ 18.

 1. Członek wspierający posiada prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w działalności organów Stowarzyszenia.
 2. Obowiązkiem członka wspierającego jest w szczególności;
  • wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
  • przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz;
  • dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 19.

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
 2. Śmierci członka;
 3. Likwidacji Stowarzyszenia;
 4. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów uczestniczących w głosowaniu na wniosek co najmniej  pięciu członków Stowarzyszenia;
 5. Pisemnej decyzji Zarządu wobec członka, który zalega z opłacaniem składek za co najmniej 3 miesiące – ze skutkiem od daty podjęcia decyzji.
 6. Wykluczenie na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 może nastąpić w wyniku zaistnienia następujących przyczyn:
  • nieprzestrzegania obowiązków określonych w niniejszym statucie;
  • postępowania niezgodnego z prawem, w wyniku którego zaistniała szkoda na rzecz Stowarzyszenia;
  • nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
  • Wykluczonemu przez Zarząd członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa przez czas nieokreślony, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. Wybór władz następuje spośród zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz  wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku  nieobecności członka, przed dokonaniem wyboru winna zostać przedstawiona jego pisemna zgoda na kandydowanie.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład organu uzupełniany jest w drodze wyborów dokonywanych przez Walne Zebranie Członków na zasadach określonych w Rozdziale IV statutu.

§ 22.

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania biorących w nim udział.
 2. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o wyborze członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest tajne.
 3. Na wniosek chociażby jednego członka Stowarzyszenia, głosowanie w poszczególnych sprawach przeprowadza się w sposób tajny.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wyłącznie członkowie zwyczajni z wyjątkami przewidzianymi w statucie.
 3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub listem poleconym co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. Porządek obrad musi być zamieszony w piśmie zwołującym zebraniem. Propozycje uzupełniające do porządku obrad można zgłaszać pisemnie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 24.

Walne Zebranie Członków może być:

 1. Zwyczajne;
 2. Nadzwyczajne.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
 2. Wybór i odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków;
 3. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków;
 4. Uzupełnienie składu organów, o których mowa w pkt 2) i 3) w okresie ich kadencji;
 5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia i udzielanie im absolutorium;
 6. Uchwalanie statutu i jego zmian;
 7. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia;
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
 10. Ustalanie kwoty wpisowego;
 11. Wykluczanie członków Stowarzyszenia w sytuacji określonej w § 19 ust. 1 pkt 4);
 12. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych.

§ 26.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:

 1. Z własnej inicjatywy, gdy uzna to za uzasadnione;
 2. Na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia żądania;
 3. Na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 27.

Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia w  którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, lub gdy upłynie  30 dni od złożenia wniosków określonych w § 26 pkt 2) i 3) do jego zwołania  zobowiązana jest Komisja Rewizyjna.

§ 28.

 1. Przebieg Walnego Zebrania Członków jest protokołowany, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
 2. Głosowanie tajne odbywa się w przypadku powoływania i odwoływania członków organów Stowarzyszenia, jak również w razie zgłoszenia przez któregokolwiek członka Stowarzyszenia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego.

ZARZĄD

§ 29.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1 do 5 osób w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany na czas nieoznaczony.
 2. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Zarządu.
 3. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków przez Walne Zebranie Członków może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 5 członków Stowarzyszenia większością 2/3 członków uczestniczących w głosowaniu, zaś w przypadku odwołania Prezesa Zarządu jednomyślną uchwałą Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30.

Do właściwości Zarządu należy:

 1. Bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. Nadzór nad sposobem wykorzystywania pozyskanych funduszy;
 5. Egzekwowanie składek członkowskich;
 6. Sporządzanie planu finansowego wspierania celów Stowarzyszenia;

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, powoływanych w trybie właściwym dla wyboru członków Zarządu, z uwzględnieniem zapisów § 21 Statutu.
 2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał.
 5. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

§ 32.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola bieżącej pracy Zarządu;
 2. Składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie absolutorium dla  Zarządu;
 3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
 4. Kontrola finansów Stowarzyszenia;
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji.
 2. Obrady Komisji rewizyjnej prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność upoważniona przez niego osoba.

§ 33.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 34.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

 1. Składek członkowskich;
 2. Darowizn;
 3. Spadków;
 4. Zapisów;
 5. Dochodów z własnej działalności;
 6. Dochodów z majątku stowarzyszenia;
 7. Ofiarności publicznej;
 8. Dotacji, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 35.

 1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem.
 2. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

§ 36.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający jednoosobowo.

§ 37.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 38.

Zabrania  się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem  Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub  pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku  małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki  lub kurateli zwanych dalej „osobami  bliskimi”
 2. przekazywania majątku na rzecz ich  członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuję bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;”
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do  osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze  statutowego  celu Stowarzyszenia;
 4. zakupu na szczególnych zasadach   towarów lub usług od podmiotów, w  których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów  Stowarzyszenia  lub pracownicy  oraz  ich osób bliskich.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§39.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 40.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji.

§ 41.

Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje czynności określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 42.

Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie przekazany na wskazany przez Walne Zebranie Członków cel.