REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
NA RZECZ POLSKIEJ GRUPY PRODUCENTÓW OBUWIA
W RAMACH SERWISU PGPO.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem darowizn) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Polskiej Grupy Producentów Obuwia (dalej: Stowarzyszenie) za pośrednictwem należącego do Stowarzyszenia Serwisu dostępnego pod adresem: pgpo.pl oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Stowarzyszeniu) w związku przekazywaniem darowizn.
 2. Serwis pgpo.pl jest własnością Polskiej Grupy Producentów Obuwia, Stanisław Dolny 312A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000812671, o nr NIP 5512642336, nr REGON 384818734.
 3. Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Darowizny przekazywane Stowarzyszeniu przeznaczane są wyłącznie na działania Stowarzyszenia.
 5. Niniejszy Regulamin darowizn stanowi integralną część Regulaminu Serwisu. Akceptacja Regulaminu Serwisu oznacza akceptację – Regulaminu darowizn.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu darowizn.
 7. Aktualna wersja Regulaminu darowizn jest zawsze dostępna dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców) w zakładce [REGULAMIN DAROWIZN] Serwisu pgpo.pl. Regulamin darowizn jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców), w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

SŁOWNICZEK

 1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie darowizn stosuje się słowniczek Regulaminu Serwisu lub tak jak zostało to opisane w Regulaminie darowizn (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu).
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
 • Serwis– serwis internetowy pgpo.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).
 • Stowarzyszenie – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Polska Grupa Producentów Obuwia świadcząca za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
 • Regulamin darowizn – niniejszy regulamin.
 • Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).
 • Operator bezpiecznych płatności internetowych – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Stowarzyszenia, tj. PayU.
 • Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe lub usługi przekazane przez Usługobiorcę Serwisu na działania Stowarzyszenia.
 • Darczyńca – Usługobiorca Serwisu, który dokonał Darowizny.
 • Obdarowany – Stowarzyszenie, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.

UMOWA DAROWIZNY

 1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Stowarzyszenie) kosztem swego majątku (Darowizna).
 2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.
 3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Stowarzyszeniu zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy (Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Stowarzyszenie) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna.

ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN RZECZOWYCH I USŁUG

W celu przekazania darowizny rzeczowej lub usług (wolontariat), Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) powinien skorzystać z formularza kontaktowego przedstawiając szczegóły dotyczące zamierzonej darowizny rzeczowej lub darowizny usług.

ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN FINANSOWYCH

 1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Stowarzyszenia jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Stowarzyszenia albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych.
 2. Darowizna finansowa ma charakter wpłaty jednorazowej za pośrednictwem programu Patronite. W tym przypadku Darczyńca powinien kliknąć w logo Patronite w stopce Serwisu pgpo.pl. Wsparcie finansowe w całości przekazywane jest na działania statutowe Stowarzyszenia.
 3. Darczyńca ma możliwość zostać członkiem Stowarzyszenia. W tym przypadku musi kliknąć na ikonę w nagłówku Serwisu [DOŁĄCZ DO NAS] a następnie zdecydować czy chce zostać Członkiem Zwyczajnym czy Członkiem Wspierającym. Różnice, prawa i obowiązki reguluje w tym przypadku Statut Stowarzyszenia dostępny w Serwisie pgpo.pl. Członkostwo w Stowarzyszeniu wiąże się z opłatami, które są pobierane w ramach przesłanej Deklaracji. Opłaty naliczane są w okresie rocznym. Darczyńca ma możliwość wybrania jednej z dostępnej kwot Darowizny finansowej lub może wpisać własną kwotę jednak nie mniejszą aniżeli wynika to ze składek członkowskich. Po wybraniu członkostwa, wpisaniu danych osobowych oraz zadeklarowanej kwoty, Darczyńca klika w „Prześlij deklarację”.
 4. Po wysłaniu deklaracji Darczyńca otrzyma maila z informacją o ww. fakcie. W ciągu 30 kolejnych dni zostanie poinformowany drogą mailową, czy zostaje przyjęty w poczet Stowarzyszenia. Jeżeli Darczyńca nie zakwalifikuje się w poczet Stowarzyszenia jako Członek Zwyczajny lub Wspierający, pełna kwota Darowizny zostanie mu zwrócona tym samym kanałem płatności.
 5. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Stowarzyszenia prowadzone przez Bank PEKAO S.A. 21 1240 4197 1111 0010 9466 1621 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.
 6. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych są obsługiwane przez PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul.Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495;
 7. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  • Przelewu elektronicznego;
  • Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
  • Przelewu tradycyjnego;
 8. Transakcje jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 9. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Stowarzyszanie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Stowarzyszeniu w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Operator bezpiecznych płatności internetowych pobiera od Stowarzyszenia prowizję w wysokości – 2,9% od każdej płatności.

REKLAMACJE

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresem: https://www.payu.pl/ lub na stronie banku Darczyńcy.

DANE OSOBOWE

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Stowarzyszenie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie zostały opisane w Polityce prywatności.
 2. Stowarzyszenie przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT

Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Stowarzyszenie korzysta z bezpiecznych licencjonowanych operatorów płatności takich jak PayU.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 października 2021 roku

Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.