POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.

Stowarzyszenie o nazwie „Polska Grupa Producentów Obuwia” jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, zrzeszającą podmioty branży obuwniczej.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019, poz. 713 t.j.) oraz niniejszego Statutu.

 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Stanisław Dolny w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

Adres siedziby Stowarzyszenia to: Stanisław Dolny 312a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 3.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu i charakterze działania.

Stowarzyszenie dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 4.

Okres istnienia Stowarzyszenia jest nieograniczony.

5.

Stowarzyszenie może używać logotypu i barw, a Zarząd Stowarzyszenia pieczęci.

Wzór logotypu, barw oraz pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY

I FORMY ICH REALIZACJI

 6.

 1. Podstawowym celem i zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim Członków wobec organów władzy publicznej i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, jak również związków zawodowych pracowników, a także ochrona praw i wolności gospodarczej.
 • Ponadto Celami i zadaniami Stowarzyszenia są w szczególności:
 • integrowanie środowiska producentów obuwia;
 • współdziałanie z innymi organizacjami branży obuwniczej na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
 • organizowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników branży obuwniczej na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
 • kreowanie i wprowadzanie w życie dobrych praktyk w zakresie działalności podmiotów z branży obuwniczej;
 • tworzenie, konsultowanie i promowanie akceptowalnych dla Członków Stowarzyszenia wysokich standardów działania;
 • ułatwianie Członkom Stowarzyszenia dostępu do niezbędnych informacji technicznych, gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych dotyczących branży obuwniczej;
 • bieżący monitoring zmian w krajowym i europejskim systemie prawnym;
 • opracowywanie i realizacja strategii promocyjnych i marketingowych w zakresie rozwoju produktów i technologii produkcji obuwia skórzanego na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
 • promowanie i wspieranie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań produkcyjnych;
 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany informacji, doświadczeń, podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji produktów i technologii produkcji obuwia skórzanego, ich zastosowań, innowacji i udoskonalania;
 • organizowanie i aktywny udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i seminariach naukowych oraz imprezach i eventach branżowych na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
 • innowacja i rozwój obuwia skórzanego oraz technologii zastosowań i technologii produkcji;
 • dbanie o dobrą jakość obuwia skórzanego wprowadzanego do obrotu;
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców branży obuwniczej;
 • występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów branży obuwniczej;
 • prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz podmiotów branży obuwniczej i ich organizacji;
 • inicjowanie lub prowadzenie prac informacyjnych lub naukowo-badawczych dotyczących obuwia skórzanego, w tym opracowanie branżowych baz danych, katalogów, opinii, standardów, certyfikacji itp.;
 • promowanie i popularyzowanie obuwia skórzanego produkowanego w zagłębiu obuwniczym (dolina obuwnicza południe) na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
 • promowanie i upowszechnianie polskich marek producentów obuwia skórzanego na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem;
 • wspieranie rozwoju Członków Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracodawców oraz pracowników branży obuwniczej;
 • działalność informacyjna, wspierająca, doradcza i szkoleniowa prowadząca do upowszechniania wiedzy na temat produktów i produkcji obuwia skórzanego na terenie Rzeczypospolitej Polski;
 • działalność na rzecz promocji prozdrowotnych właściwości obuwia skórzanego;
 • organizowanie staży i praktyk zawodowych dla branży obuwniczej na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami;
 • prowadzenie działalności charytatywnej na terenie Unii Europejskiej;
 • promocja i organizacja wolontariatu na terenie Unii Europejskiej;
 • szeroko pojęta działalność ekologiczna związana z produkcją obuwia na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami
 • działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;
 • popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
 • opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 • współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia;
 • współpracę z innymi organizacjami, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia,
 • przeprowadzanie konsultacji wśród przedsiębiorców w zakresie stosowania prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub projektów aktów prawnych;
 • prezentowanie organom władzy i administracji publicznej lub organizacjom politycznym i społecznym opinii i stanowiska Stowarzyszenia w kwestiach dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorców branży obuwniczej;
 • opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym Statutem;
 • organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i odczytów mających na celu aktywizację i edukację oraz integrację Członków Stowarzyszenia, jak również szerzenie wiedzy na temat komponentów i produkcji obuwia skórzanego;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, wystawowej oraz wydawanie specjalistycznych katalogów;
 • inspirowanie inicjatyw gospodarczych służących wymianie wzajemnych doświadczeń pomiędzy producentami branży obuwniczej;
 • prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
 • popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i organizacji dotyczących branży obuwniczej;
 • organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 8.

 • Stowarzyszenie zrzesza członków :
 • Zwyczajnych ,
 • Wspierających ,
 • Honorowych
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 4. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, jak również osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych i Wspierających Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia woli deklarującego przystąpienia do Stowarzyszenia i akceptację postanowień Statutu Polskiej Grupy Producentów Obuwia.
 7. Przyjęcie w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętej w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu Stowarzyszenia albo 1/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia i złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia woli deklarującego przystąpienia do Stowarzyszenia i akceptację postanowień Statutu Polskiej Grupy Producentów Obuwia.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia, zainteresowany może odwołać się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia.
 9. Uchwała Komisji Rewizyjnej w przedmiocie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

9.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 • dbałości o dobre imię Stowarzyszenia;
 • przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 • przestrzegania Statutu oraz uchwał Organów Stowarzyszenia;
 • popierania i czynnego wspierania celów Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich;
 • zabiegania o poprawę wizerunku przedsiębiorcy i przedsiębiorczości branży obuwniczej w opinii publicznej;
 • przestrzegania zasad wzajemnej pomocy oraz norm związkowej solidarności i wzajemnego poszanowania.
 • Stowarzyszenie nie może naruszać samodzielności jego Członków ani wkraczać w sprawy wewnętrzne Członków Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 • czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia, jego pracach i zebraniach;
 • zgłaszania wniosków oraz do bieżącej informacji w sprawie działalności Stowarzyszenia;
 • otrzymywania dowodów przynależności do Stowarzyszenia;
 • składania wniosków do właściwych organów Stowarzyszenia w sprawach celów statutowych Stowarzyszenia;
 • korzystania z opieki i pomocy Stowarzyszenia;
 • korzystania z logotypu i barw Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do Organów Stowarzyszenia.

Do Członków Wspierających i Honorowych Stowarzyszenia stosuje się odpowiednie postanowienia Statutu dotyczące Zwyczajnych Członków Stowarzyszenia. Jednakże Członkom Wspierającym i Honorowym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do Organów Stowarzyszenia.

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek Członkowskich.

 10.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

 • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 • śmierci Członka Stowarzyszenia;
 • utraty zdolności do czynności prawnych stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • ogłoszenia upadłości lub postawienia w stan likwidacji;
 • wykreślenia z właściwego rejestru, do którego wpisany jest Członek Stowarzyszenia;
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd na skutek:
 1. a) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Organów Stowarzyszenia,
 2. b) działania Członka na szkodę Stowarzyszenia,
 3. c) uchylania się Członka od udziału w pracach Stowarzyszenia,
 4. d) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;

Deklarację wystąpienia ze Stowarzyszenia składa się w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono deklarację wystąpienia.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia na podstawie § 10 ust. 1 pkt 6 lit. d następuje po uprzednim wezwaniu Członka do zapłaty zaległych składek i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu do ich uiszczenia.

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, wykluczonemu Członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej.

W okresie od dnia powzięcia Uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia do dnia posiedzenia Komisji Rewizyjnej Członek Stowarzyszenia zawieszony jest w prawach i obowiązkach Członka Stowarzyszenia.

W związku z ustaniem członkostwa w Stowarzyszeniu byłemu Członkowi Stowarzyszenia nie przysługują żadne roszczenia do majątku Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

11.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • z darowizn, spadków i zapisów;
 • z dotacji i ofiarności publicznej;
 • z subwencji, dotacji publicznych i niepublicznych, krajowych i zagranicznych;
 • z programów pomocowych krajowych i zagranicznych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 • dochodów z własnej działalności Statutowej;
 • odsetek z lokat bankowych.

Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Stowarzyszenia tylko z poszanowaniem woli spadkobierców, donatorów lub innych podmiotów, od których one pochodzą.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz wynagrodzenie Członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY  STOWARZYSZENIA

 12.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Komisja Rewizyjna;
 3. Zarząd.

Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia dokonywane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie trwania ich kadencji może nastąpić uzupełnienie ich składu w drodze kooptacji.

Kooptacji dokonują pozostali członkowie Organu, którego skład uległ zmniejszeniu poprzez podjęcie uchwały w terminie do 30 dni od dnia zmniejszenia się składu Organu Stowarzyszenia.

 13.

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarządu nie rzadziej, niż raz w roku.

Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Walnego Zebranie.

Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania biorących w nim udział.

Każdemu Członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

W sprawach zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, odwołania członków Komisji Rewizyjnej, uchwały podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów Członków Stowarzyszenia, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

 • z inicjatywy Zarządu,
 • na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek, co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

Wnioskujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zobligowani są do określenia spraw, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, przepis § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na podstawie § 13 ust. 10 pkt. 2-3, odbywa się nie później niż w ciągu 45 dni od daty wpływu wniosku o jego zwołanie do Zarządu Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków może obradować bez formalnego zwołania, jeżeli w jego posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Stowarzyszenia i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zebrania Członków lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 14.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie programów działania Stowarzyszenia;
 • uchwalanie Statutu i jego zmian;
 • występowanie do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o odwołanie Członków Zarządu Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
 • rozwiązanie Stowarzyszenia i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczą Członkowie Zarządu oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

15.

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

Komisję Rewizyjną tworzą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący oraz od 1 do 5 członków.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej trzy razy w roku.

Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej, a w razie niemożności wskazania członka, członek Komisji Rewizyjnej wybrany podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem §15 ust. 7 i 8.

Komisja Rewizyjna może odwołać Członka Zarządu uchwałą podjętą jednogłośnie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą podejmować uchwały w sposób obiegowy za pomocą wymiany korespondencji, o ile żaden członek Komisji Rewizyjnej nie sprzeciwi się takiej formie podjęcia uchwały.

 

16.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa;
 • zatwierdzanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności;
 • udzielanie absolutorium Członkom Zarządu;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia Członka Stowarzyszenia;
 • nadzór nad działalnością Zarządu, w tym kontrola pracy bieżącej, działalności gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia, realizacji uchwał Organów Stowarzyszenia;
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, zwoływanie Walnego Zebrania Członków gdyby nie zostało ono zwołane przez Zarząd w trybie przewidzianym w niniejszym Statucie;
 • uchwalanie regulaminu Zarządu.

 17.

Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Zarząd składa się z od 1 do 5 Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, w przypadku jego nieobecności posiedzeniom Zarządu przewodniczy Członek Zarządu wybrany podczas posiedzenia.

Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

 • rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
 • odwołania przez Komisję Rewizyjną;
 • śmierci Członka Zarządu.

Zasady i tryb działania Zarządu ustala Regulamin Zarządu uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 17 ust. 9.   W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w sposób obiegowy za pomocą wymiany korespondencji, o ile żaden Członek Zarządu nie sprzeciwi się takiej formie podjęcia uchwały.

 18.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia;
 • realizacja celów działalności Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej;
 • wykonywanie zadań określonych w Statucie i Regulaminie Zarządu;
 • podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie;
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;
 • podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania i występowania z organizacji krajowych i międzynarodowych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji;
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej;
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

 19.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes Zarządu działający jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu działający łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

20.

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, które winno określić sposób likwidacji Stowarzyszenia.

O przeznaczeniu i podziale majątku Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu decyduje Walne Zebranie Członków.

Likwidatorami Stowarzyszenia są Członkowie Zarządu lub osoby powołane w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

Środki finansowe i majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom statutowym Stowarzyszenia, wskazanym przez Walne Zebranie Członków.

Z czynności przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Likwidatorzy sporządzają sprawozdanie, które składają we właściwym Sądzie Rejestrowym.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

21.

Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia wybierany na trzyletnią kadencję powoływany jest przez Założycieli Stowarzyszenia.

Pierwsza Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierana na trzyletnią kadencję powoływana jest przez Założycieli Stowarzyszenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

 

do góry